Calendar

H2 Market Meetup - Jernbanedirektoratet

Webinar 21 September, 2023 - 21 September, 2023 Kl. 08:15 - 09:00 Microsoft Teams

H2 Market Meetup - 21. september - Jernbanedirektoratet om "KVU Green"

Jernbanedirektoratet har nå, på bestilling fra Samferdselsdepartementet, gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) som greier ut om ulike muligheter for reduksjon av klimagassutslippene på norsk jernbane, deriblant bruk av hydrogen. 
KVU Green skal leveres til Samferdselsdepartementet i slutten av september. I den anledning får vi besøk av Stephen Oommen, prosjektleder i Jernbanedirektoratet og Dag Aarsland, ass. prosjektleder/ teknisk leder, i vårt #H2MarketMeetup webinar den 21. september, kl. 0815-0900. Her vil konseptene som er vurdert bli presentert.

Selv om rundt 80 prosent av togtrafikken i Norge i dag drives elektrisk er det fortsatt store deler av jernbanenettet som ikke er elektrifisert. Dette gjelder i hovedsak Nordlandsbanen, Rørosbanen, Raumabanen og Solørbanen.

KVU Green vurderer driftsformer som elektrisk-, batteri-, hybrid- og hydrogendrift er sett opp mot dagens driftsform på strekningene nevnt, i tillegg til sidespor, terminalområder og vedlikeholdsmaskinene på sporet. Utredningen ser på kostnader, fordeler og ulemper ved ulike driftsformer, samt en vurdering av behovet for ombygging eller utskifting av kjøretøy og maskiner på sporet.

Utredningen har som mål å gjøre vurderinger av

· Alternativer som reduserer utslipp fra jernbanen, samt de samfunnsøkonomiske kostnadene ved disse

· Driftsform, det vil si dagens løsning vurdert opp mot elektrisk-, batteri-, hybrid-, hydrogendrift etc., samt tilhørende behov for investeringer

· Behov for ombygging eller utskifting av eksisterende jernbanekjøretøy

· Behovskartlegging av infrastrukturtiltak for energiforsyning

· Fordeler og ulemper ved ulike teknologier, herunder effektiviteten ved ulike energibærere

· Rekkefølgen av tiltak basert på samfunnsøkonomisk kostnad per tonn CO2 med utslippsreduksjon